Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden ZOEKenBESPAAR.nl

Artikel 1. Algemeen

TANKwijzer.nl is een website van ZOEKenBESPAAR.nl v.o.f., Schaardijkstraat 13, 8043 GA, Zwolle. E-mail: info@ZOEKenBESPAAR.nl. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Meppel onder nummer: 04073612.

Artikel 2. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ZOEKenBESPAAR.nl: een internetonderneming die websites ontwikkelt en exploiteert waarmee de bezoeker de leverancier van een product/dienst vindt waar hij/zij op individuele criteria het meest kan besparen. TANKwijzer.nl: TANKwijzer.nl biedt de bezoeker de mogelijkheid op voor hem/haar relevante criteria het tankstation te vinden wij hij/zij het meest kan besparen. Bezoeker: een (rechts) persoon die via een internetverbinding een website van ZOEKenBESPAAR.nl bezoekt. Banner: een reclame-uiting via het internet, meestal in de vorm van een tot klikken uitnodigend plaatje. In de eenvoudigste vorm komt de bezoeker, na klikken op de banner, terecht op een andere internetpagina. Adverteerder: iedere natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de door ZOEKenBESPAAR.nl aangeboden mogelijkheid om te adverteren. View: vertoning van een banner op een internetsite. Klik (doorklik): men spreekt van een (door-) klik als een bezoeker op een banner klikt en daarmee de achterliggende pagina opvraagt. Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon die al dan niet door middel van een vertegenwoordiger met ZOEKenBESPAAR.nl een overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan. Opdracht: een door een opdrachtgever schriftelijk of mondeling gegeven, en door ZOEKenBESPAAR.nl schriftelijk geaccepteerde opdracht tot het uitvoeren van acties.

Artikel 3. Toepasselijkheid

Door het gebruik van de website, geeft men aan kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden alsmede de acceptatie daarvan. Door het voor akkoord ondertekenen van een voorstel of opdrachtbevestiging, geeft men aan kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden alsmede de acceptatie daarvan. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van en overeenkomsten gesloten met ZOEKenBESPAAR.nl. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van haar opdrachtgevers wijst ZOEKenBESPAAR.nl uitdrukkelijk van de hand. ZOEKenBESPAAR.nl heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Opdrachtgevers zijn aan deze wijzigingen en/of aanvullingen gebonden, tenzij zij ZOEKenBESPAAR.nl binnen vijf werkdagen na de bekendmaking daarvan schriftelijk mee delen dat zij de betreffende wijzigingen en/of aanvullingen van de hand wijzen. Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht en zal ZOEKenBESPAAR.nl met de opdrachtgever die zich daarop beroept in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht zal worden genomen. ZOEKenBESPAAR.nl heeft te allen tijde het recht om banners van opdrachtgevers te verwijderen. ZOEKenBESPAAR.nl is niet gehouden deze verwijdering te motiveren.

Artikel 4. Prijzen en betaling

De door ZOEKenBESPAAR.nl gehanteerde prijzen luiden in Euro en zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. 50% van het factuurbedrag dient voor uitvoering van de opdracht, bijvoorbeeld plaatsing van banner, op de bankrekening van ZOEKenBESPAAR.nl te staan. De resterende 50% binnen 14 dagen na plaatsing van de opdracht. Alle facturen van ZOEKenBESPAAR.nl dienen zonder aftrek, korting of verrekening te worden betaald overeenkomstig de hier genoemde betalingsvoorwaarden. Indien niet binnen de overeengekomen termijn de verschuldigde bedragen worden voldaan, dan zal de debiteur ZOEKenBESPAAR.nl zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag een rente verschuldigd zijn van 1% per maand, een gedeelte van een maand daaronder begrepen. Indien degene die de factuur dient te voldoen nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. In dat geval zijn alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die ZOEKenBESPAAR.nl ter incasso van haar factuur dient te maken, voor rekening van degene die tot betaling van de betreffende factuur gehouden is, met een minimum van Euro 250 exclusief BTW.

Artikel 5. BeŽindiging van overeenkomst

De overeenkomst met ZOEKenBESPAAR.nl geldt volgens opdracht omschrijving voor bepaalde tijd. De overeenkomst kan te allen tijde door opdrachtgever met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand schriftelijk opgezegd worden. ZOEKenBESPAAR.nl heeft het recht om het gebruik van de diensten door opdrachtgevers van ZOEKenBESPAAR.nl te beŽindigen. ZOEKenBESPAAR.nl is niet gehouden tot restitutie van bedragen die ten tijde van het beŽindigen zijn betaald.

Artikel 6. Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website berusten uitsluitend bij ZOEKenBESPAAR.nl en/of haar leveranciers. Dit geldt ook voor alle prototypes, demo's, tekeningen, ontwerpen, schetsen, modellen en dergelijke, door of namens ZOEKenBESPAAR.nl bij de uitvoering van een overeenkomst vervaardigd, welke onvervreemdbaar eigendom blijven van ZOEKenBESPAAR.nl. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met ZOEKenBESPAAR.nl, waaronder tevens begrepen know how en handelsgeheimen. Er wordt uitsluitend een gebruiksrecht verkregen en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. De opdrachtgever garandeert ZOEKenBESPAAR.nl te allen tijde dat het gebruik van de door wederpartij verstrekte gegevens of anderszins, ZOEKenBESPAAR.nl niet in strijd zal brengen met wettelijk voorschriften of beschermde rechten van derden. De opdrachtgever vrijwaart ZOEKenBESPAAR.nl volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken welke derden jegens ZOEKenBESPAAR.nl te gelden zouden mogen maken uit hoofde van schending van de vorige alinea. Het is niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur. ZOEKenBESPAAR.nl behoudt te allen tijde het auteursrecht voor de voor haar ontwikkelde software. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaargemaakt, behoudens toestemming van ZOEKenBESPAAR.nl. Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van ZOEKenBESPAAR.nl en/of haar leveranciers, behoudt ZOEKenBESPAAR.nl zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op de veroorzaker te verhalen. ZOEKenBESPAAR.nl wordt automatisch eigenaar van alle bij haar in het bezit zijnde, ook door anderen verstrekte, digitale gegevens. ZOEKenBESPAAR.nl heeft toestemming deze gegevens tegen betaling aan te bieden.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

ZOEKenBESPAAR.nl is niet aansprakelijk voor enige schade door gebruik van deze website. ZOEKenBESPAAR.nl garandeert niet dat de telefoonlijnen en/of andere verbindingen en/of het Internet optimaal gebruik en toegang tot haar diensten mogelijk maken. Zij is dan ook niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet kunnen bereiken van haar website met bijbehorende bestanden, storingen in haar netwerk en/of andere technische storingen. ZOEKenBESPAAR.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van haar website, noch van de websites die op enigerlei wijze met de website van ZOEKenBESPAAR.nl zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). ZOEKenBESPAAR.nl is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op de website beschikbaar is of verkregen wordt via cookies. ZOEKenBESPAAR.nl garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal actueel, compleet en/of accuraat is. ZOEKenBESPAAR.nl garandeert ook niet dat de op de website aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en / of virussen. ZOEKenBESPAAR.nl garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden. In ieder geval is de aansprakelijkheid van ZOEKenBESPAAR.nl beperkt tot de schade die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan haar toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat ZOEKenBESPAAR.nl nimmer meer zal vergoeden dan bedrag van de (deel)factuurwaarde excl. BTW, die door een opdrachtgever voor de prestatie waarin ZOEKenBESPAAR.nl tekort is geschoten zijn betaald. De totale door ZOEKenBESPAAR.nl verschuldigde vergoeding zal echter nooit meer dan Euro 200,- bedragen. De aansprakelijkheid van ZOEKenBESPAAR.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever c.q. bezoeker ZOEKenBESPAAR.nl onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en ZOEKenBESPAAR.nl ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat ZOEKenBESPAAR.nl in staat is adequaat te reageren. Aansprakelijkheid van ZOEKenBESPAAR.nl voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever c.q. bezoeker de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij ZOEKenBESPAAR.nl meldt.

Artikel 8. Privacy

ZOEKenBESPAAR.nl staat er voor in, dat alle wettelijke voorschriften betreffende de verwerking van persoonsgegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de huidige Wet Persoonsregistratie en de toekomstige Wet Bescherming Persoonsgegevens gesteld, stipt in acht zijn en zullen worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht. ZOEKenBESPAAR.nl garandeert haar bezoekers dat zij de persoonsgegevens nimmer aan derden ter beschikking zullen stellen zonder uitdrukkelijke toestemming van de bezoeker. Opdrachtgevers stemmen er mee in dat ZOEKenBESPAAR.nl derden informatie verschaft over het aantal bezoekers van haar website en de statistieken bijhoudt met betrekking tot de geplaatste banners en andere opdrachten. Opdrachtgevers zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en het geheimhouden van hun inlognamen en wachtwoorden. Zij zullen ZOEKenBESPAAR.nl direct informeren als zij op de hoogte zijn van enig ongeoorloofd gebruik van inlognamen en wachtwoorden.

Artikel 9. Overmacht

Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht aan de zijde van ZOEKenBESPAAR.nl wordt in ieder geval mede begrepen: gebrek en/of storingen in enig middel van datacommunicatie, productie of energievoorziening; niet of niet tijdige levering aan ZOEKenBESPAAR.nl door enige leverancier; onderhoudswerkzaamheden; brand of andere ongevallen in het bedrijf van ZOEKenBESPAAR.nl; werkstakingen, ziekte van niet vervangbaar personeel dan wel in te zetten derden. Wanneer de overmachtsituatie langer dan 90 dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beŽindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 10. Vrijwaring

De opdrachtgever is gehouden ZOEKenBESPAAR.nl te vrijwaren voor alle kosten en schade waarin ZOEKenBESPAAR.nl mocht vervallen doordat derden een vordering op ZOEKenBESPAAR.nl instellen ter zake van enig feit, waarvoor aansprakelijkheid jegens opdrachtgever in deze algemene voorwaarden is uitgesloten.

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van ZOEKenBESPAAR.nl toepasselijk zijn, zijn onderworpen aan het Nederlandse recht. Alle geschillen tussen partijen en ZOEKenBESPAAR.nl zullen in eerste instantie ter berechting worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank in Overijssel, tenzij de Kantonrechter bevoegd is om van het geschil kennis te nemen.

Artikel 12. Slotbepalingen

Opdrachtgevers zullen afzien van het zenden van ongevraagde commerciŽle e-mail naar ZOEKenBESPAAR.nl en andere opdrachtgevers. Opdrachtgevers dienen ZOEKenBESPAAR.nl op de hoogte te stellen van iedere wijziging in de aan ZOEKenBESPAAR.nl verstrekte gegevens. ZOEKenBESPAAR.nl heeft te allen tijde het recht zonder voorafgaande mededeling om wijzigingen op de Internetsite aan te brengen. ZOEKenBESPAAR.nl is niet gehouden de wijziging te motiveren.